Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i 2025.

Rada Nadzorcza Dąbrowskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych ”DAMEL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej działając w związku z § 18 pkt. 4 Statutu DFME „DAMEL” S.A. zaprasza do składania ofert w sprawie:

wyboru biegłego rewidenta do badania finansowego DFME „DAMEL” S.A. za rok obrotowy 2024 i 2025.

Badaniu podlegać będzie sprawozdanie finansowe DFME „DAMEL” S.A. za rok obrotowy 2024 i 2025. Biegły rewident zobowiązany jest (o ile to będzie konieczne) do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

Oferta powinna zawierać:

  • proponowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz sporządzenie pisemnych opinii  i raportów, uwzględniającą wszystkie koszty związane z badaniem,
  • informację o firmie,
  • poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • oświadczenie o dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia w wymaganych kluczowych terminach realizacji,
  • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,
  • przedstawienie referencji oraz liczby przeprowadzonych badań sprawozdania za lata 2022 i 2023,
  • kopię polisy ubezpieczeniowej.

Przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza będzie kierować się ceną netto oraz doświadczeniem.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki osobiście lub mailowo na adres sekretariat@damel.pl. W tytule maila należy napisać – „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2024, 2025” w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2024 roku.